ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิดจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

ให้บริการ การเจรจาต่อรอง การคุ้มครองสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีอันเป็นผลจากงานวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

สถิติการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวสารกิจกรรม