ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิดจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

สถิติการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวสารกิจกรรม